Regulamin

 

 1. Regulamin ma na celu określenie zasad obowiązujących na treningach organizowanych przez Wytwórnię Sportu.
 2. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych.

  Organizacja zajęć

 3. Zajęcia trwają 1 godzinę/60 minut (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonym treningu) w ustalonych godzinach.  Zajęcia nie są przedłużane jeśli rozpoczęły się z opóźnieniem z winy Uczestnika lub przyczyn niezależnych od Prowadzącego.
 4. Organizator zapewnia piłki tenisowe. W razie dostępności organizator zapewni rakiety tenisowe dla Uczestników zajęć, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia go o takiej potrzebie.
 5. W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu organizatora udostępnionego Uczestnikowi, Opiekunowie zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności finansowej. 
 6. Opiekunowie uczestników nie mogą ingerować w zajęcia ani być obecni na zajęciach bez uprzedniej zgody odpowiedniego przedstawiciela Wytwórni Sportu. Podczas zajęć Opiekunowie mogą obserwować zajęcia  wyłącznie z wyznaczonych dla nich miejsc, pod warunkiem, że na obiekcie takie miejsce jest wydzielone.
 7. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z płaską podeszwą.

  Warunki uczestnictwa 
 8. Warunkiem zapisania uczestnika na zajęcia w ramach treningów prowadzonych przez Wytwórnię Sportu jest prawidłowe wypełnienie przez  formularza zapisu na Zajęcia na Okres treningowy i przekazanie go w wersji  trenerowi na pierwszych Zajęciach;,
 9. Niepełnoletni Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział w zajęciach. Do zgody należy dołączyć podpisany i zaakceptowany przez rodzica (prawnego opiekuna) Regulamin.
 10. W czasie zajęć uczestników obowiązuje całkowity zakaz:
  -samowolnego opuszczania zajęć,
  -niestosowania się do poleceń i wskazówek trenerów lub innych przedstawicieli Wytwórni sportu.
 11. Uczestnicy zajęć, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich, Opiekun wyraża dobrowolną zgodę na zamieszczenie przez organizatora w serwisach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych – zdjęć/video z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, eventach lub obozach organizowanych przez organizatora. Zgoda stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie zdjęć z ich wizerunkiem (lub ich dzieci) na stronach internetowych szkoły, proszone są o podanie tej informacji drogą mailową na kontakt@wytworniasportu.pl.
 12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika powstały podczas treningu.

  Odwoływanie zajęć
   

 13. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy (w miarę możliwości) w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie do końca następnego miesiąca. Zajęcia nie ulegają kumulacji i nie mogą być odliczane od płatności za kolejne okresy rozliczeniowe. 
 14. Pojedyncze treningi indywidualne można przełożyć na inny termin w miarę dostępności czasowej kortów oraz prowadzących w ważnych okolicznościach pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem treningu. W razie nie dokonania zgłoszenia 100% opłata za dany trening i kort przepada.
 15.  W przypadku gdy zaplanowane zajęcia nie odbywają się, w przypadku złych warunków atmosferycznych (np. deszcz w przypadku zajęć na powietrzu)  uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie koszty zajęć grupowych nie są zwracane ze względu na zryczałtowaną miesięczną opłatę za jednostkę treningową. W miarę możliwości dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w innym terminie ustalonym przez organizatora.
 16.  O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora należy poinformować do 14 dni przed następnym okresem rozliczeniowym.

  Płatności 

 17. Opłata miesięczna za zajęcia grupowe i indywidualne, obejmuje w zależności od wybranej częstotliwości treningów 4/8/12/16  treningów w miesiącu, a Uczestnik zobowiązany jest uiszczać ją przelewem, z góry, w wysokości zgodnej z Cennikiem dostępnym na www.wytworniasportu.pl, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w danym miesiącu. W przypadku gdy w danym miesiącu wypada mniej lub więcej treningów opłata zostanie doliczona do opłaty miesięcznej lub pobrana najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w kolejnym miesiącu.
 18. Opłaty należy dokonywać zgodnie z fakturą proforma wystawioną przez organizatora, która zostaje wysłana każdego miesiąca na adres mailowy podany podczas rejestracji Uczestnika. Płatności należy dokonać przelewem na konto organizatora. 
 19. W przypadku zaległości w płatnościach ponad 2 okresy rozliczeniowe uczestnik zajęć zostanie usunięty z listy Uczestników. Tym samym trener nie dopuści go do zajęć. 
 20. Opłata za Zajęcia uiszczana jest na rachunek bankowy organizatora: 
  Wytwórnia Sportu
  ul.Księdza Jałowego 28a/26 35-010 Rzeszów 
  nr.konta 16 1020 4405 0000 2402 0612 8245
 21. Organizator celem przygotowania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych (faktury pro-forma) zobligowany jest posiadać następujące dane uczestnika zajęć: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu (lub odpowiednio – Cennika) po zmianach.