TEXOM CARPATHIA GRAND PRIX - stalowa wola

Termin: 22-23.06.2024
Miejsce: Stalowa Wola, ul. Skoczyńskiego 3
Nawierzchnia: mączka
Ilość kortów: 4
Oświetlenie: TAK

REGULAMIN CARPATHIA GRAND PRIX

to cykl turniejów tenisowych dla amatorów, podzielony na 6 turniejów eliminacyjnych i Finał, w którym weźmie udział 8 najlepszych zawodników, wybranych na podstawie rankingu zdobytych punktów.

(1) 18-19.05. – Rzeszów, ul. Niedzielskiego 1
(2) 25-26.05. – Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 61A
(3) 22-23.06. – Stalowa Wola, ul. Skoczyńskiego 3
(4) 6-7.07. – Sanok, ul. Mickiewicza 19
(5) 20-21.07. – Mielec, ul. Kusocińskiego 31
(6) 27-28.07. – Przemyśl, ul. 22 stycznia 6
(7) FINAŁ 14-15.09. – Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A

– Open Amator (brak przeszłości zawodniczej)
– Kobiety (poza cyklem GRAND PRIX, system rozgrywek ustalany na podstawie ilości zgłoszeń)

– System pucharowy
– Do dwóch wygranych setów
– Przy 1:1 w setach – supertiebreak (do 10 pkt)

DRABINKA 16

PKT

DRABINKA 32

PKT

1 RUNDA

10

1 RUNDA

15

ĆWIERĆFINAŁ

20

2 RUNDA

25

PÓŁFINAŁ

30

ĆWIERĆFINAŁ

40

FINAŁ

50

PÓŁFINAŁ

60

ZWYCIĘZCA

100

FINAŁ

80

  

ZWYCIĘZCA

120

– W finale weźmie udział 8 zawodników, którzy zdobyli największą liczbą punktów i zajęli odpowiednio miejsca 1-8.
– W przypadku braku uczestnictwa zawodnika z miejsc 1-8, w finale możliwy jest udział zawodnika z kolejnych
miejsc.
– System rozgrywek: do dwóch wygranych setów / przy 1:1 w setach – supertiebreak (do 10 pkt)
– Finał rozgrany zostanie w systemie grupowym. Do półfinału wchodzą miejsca 1 i 2.
– Rozstawienie w grupach, na podstawie rankingu po wszystkich turniejach eliminacyjnych.
– Harmonogram:
Sobota
GRUPA A (1m, 8m, 3m, 6m)
GRUPA B (2m, 4m, 5m, 7m)
Niedziela
PÓŁFINAŁ 1 miejsce A – 2 miejsce B
PÓŁFINAŁ 2 miejsce A – 1 miejsce B
Mecz o 3 miejsce
FINAŁ

– Warunkiem uczestnictwa w turnieju eliminacyjnym jest zgłoszenie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
znajdujący się poniżej.

– Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości:
80 zł – płatne do 8 dni przed turniejem.
150zł – płatne od 7 dni do 72h przed turniejem.
– Brak wpłaty rozumiany jest jako brak udziału w turnieju
– O umieszczeniu uczestnika na liście decyduje data zaksięgowania wpłaty.
– Organizator nie odpowiada za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
– Opłata za udział dokonywana jest za pomocą przelewu elektronicznego.
– Organizator nie przewiduje płatności w gotówce.
– Organizator daje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego, zarejestrowanego uczestnika.
W takim przypadku opłacony uczestnik powinien zwrócić się drogą mailową do Organizatora
(kontakt@wytworniasportu.pl) z informacją o chęci przeniesienia opłaty na innego, zarejestrowanego
uczestnika, wraz z  podaniem jego danych osobowych. Organizator ma prawo do weryfikacji osób. 
– Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wycofania
się podczas trwania turnieju czy dyskwalifikacji. Opłata jest przeznaczana na koszty organizacyjne
turnieju. 
– W przypadku odwołania turnieju ze względu na warunki atmosferyczne, organizator dopuszcza zwrot opłaty lub przeniesienie opłaty na inny turniej- W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w turnieju, Organizator dopuszcza przeniesienie opłaty startowej na inny turniej organizowany przez Wytwórnię Sportu. 
– Faktura za udział w zawodach wystawiana jest po turnieju. W celu jej uzyskania prosimy o informację na adres mailowy  kontakt@wytworniasportu.pl
– Dane do przelewu znajdują się poniżej.

– Udział w turnieju
– Catering 
– Nagrody

– Maksymalna liczba uczestników jednego turnieju eliminacyjnego to 32 osoby. 
– W razie większej ilości zgłoszeń, tworzona jest lista rezerwowa. 

Turnieje eliminacyjne:

 

1 miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa
2 miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa
3 miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa

 

Finał:

1 miejsce – statuetka + pobyt w domku https://santa-angela.pl/ + Lexus na weekend
2 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 800 zł  + Lexus na weekend 
3 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 500 zł 
4 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 300 zł 
5 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 200 zł  
6 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 200 zł  
7 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 200 zł  
8 miejsce – statuetka + nagroda o wartości 200 zł 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Organizator:

KLUB SPORTOWY WYTWÓRNIA SPORTU
Ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

– Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:

> w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
> w celu dowodowym, archiwalnym
> aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 
> aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe
> aby promować własne imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
> w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 – Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych. 
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
– Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
–  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

– Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż : 
– Zapoznał się i akceptuje Regulamin turnieju.
– Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych.
– Bierze udział na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  
– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udział w turnieju oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział na własną odpowiedzialność. 
– Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
– Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
– Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 Uczestnik zobowiązuje się do:
– Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
– Kulturalnego zachowywania się 
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– W przypadku odwołania turnieju ze względu na warunki atmosferyczne, organizator wskazuje nowy termin turnieju.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.
 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE DO PRZELEWU:

KLUB SPORTOWY WYTWÓRNIA SPORTU
Bank Nowy BFG S.A
Nr konta: 66 8642 1126 2012 1130 1264 0001

Tytuł przelewu: IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA, GRAND PRIX STALOWA WOLA

Kwota: 

80zł – płatne do 15.06
150zł – płatne od 16.06 dni do 20.06

KONTAKT:

Maciej Kwiatek – 605 170 024, kwiatek.maciej92@gmail.com
Patryk Majewski – 791 861 671, szkola.tenisa.pm@gmail.com
Wojciech Kwiatek – 605 180 025, kontakt@wytworniasportu.pl

PARTNERZY: