TURNIEJ DLA DZIECI "TALENTY LEXUSA"

Termin: 2.06.2024
Miejsce: ROSiR, ul. Ks. Jałowego 23A
Nawierzchnia:
Dzieci bez licencji – twarda (hala),
Tenis10 – mączka.
Ilość kortów: 4
Dzieci bez licencji – 2
Tenis10 – 2
Oświetlenie: TAK

DZIECI Z LICENCJĄ PZT

DZIECI BEZ LICENCJI

– Test sprawnościowy 
– czerwona chłopcy 
– czerwona dziewczynki
– pomarańczowa chłopcy
– pomarańczowa dziewczynki
System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewiduje się:
Kategoria czerwona:
– każdy z każdym
– podział na chłopców i dziewczynki
– punktacja: 1 tiebreak do 10 pkt. z przewagą 2 pkt. 
 
Kategoria pomarańczowa:
– każdy z każdym
– podział na chłopców i dziewczynki
– punktacja: 1 tiebreak do 10 pkt. z przewagą 2 pkt. 
9:00 Weryfikacja zgłoszeń
9:30 Test sprawnościowy
10:30 – 11:00 rozgrzewka na kortach dla grupy czerwonej 
11:00 Początek gier grupy czerwonej
12:00 – 12:30 rozgrzewka na kortach grupy pomarańczowej
12:30 Początek gier grupy pomarańczowej 
16:30 – przewidywane zakończenie grupy pomarańczowej

– Warunkiem uczestnictwa w turnieju eliminacyjnym jest zgłoszenie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
znajdujący się poniżej.

– Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości:
100 zł – płatne do 48h przed turniejem
30 zł – test sprawnościowy (w przypadku udziału zarówno w teście jak i turnieju, obowiązuje jedna opłata 100 zł)
– Brak wpłaty rozumiany jest jako brak udziału w turnieju
– O umieszczeniu uczestnika na liście decyduje data zaksięgowania wpłaty.
– Organizator nie odpowiada za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
– Opłata za udział dokonywana jest za pomocą przelewu elektronicznego.
– Organizator nie przewiduje płatności w gotówce.
– Organizator daje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego, zarejestrowanego uczestnika.
W takim przypadku opłacony uczestnik powinien zwrócić się drogą mailową do Organizatora
(kontakt@wytworniasportu.pl) z informacją o chęci przeniesienia opłaty na innego, zarejestrowanego
uczestnika, wraz z  podaniem jego danych osobowych. Organizator ma prawo do weryfikacji osób. 
– Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wycofania
się podczas trwania turnieju czy dyskwalifikacji. Opłata jest przeznaczana na koszty organizacyjne
turnieju. 
– W przypadku odwołania turnieju ze względu na warunki atmosferyczne, organizator dopuszcza zwrot opłaty lub przeniesienie opłaty na inny turniej.
– W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w turnieju, Organizator dopuszcza przeniesienie opłaty startowej na inny turniej organizowany przez Wytwórnię Sportu. 
– Faktura za udział w zawodach wystawiana jest po turnieju. W celu jej uzyskania prosimy o informację na adres mailowy  kontakt@wytworniasportu.pl
– Dane do przelewu znajdują się poniżej.

– Udział w turnieju
– Catering 
– Nagrody
-Atrakcje

– medal dla każdego uczestnika (również w teście sprawnościowym)
– statuetka za miejsca 1-3 w każdej z kategorii
– nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w każdej z kategorii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Organizator:

Klub Sportowy WYTWÓRNIA SPORTU
Ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

– Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:

> w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
> w celu dowodowym, archiwalnym
> aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 
> aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe
> aby promować własne imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
> w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 – Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych. 
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
– Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
–  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

– Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż : 
– Zapoznał się i akceptuje Regulamin turnieju.
– Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych.
– Bierze udział na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  
– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udział w turnieju oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział na własną odpowiedzialność. 
– Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
– Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
– Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 Uczestnik zobowiązuje się do:
– Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
– Kulturalnego zachowywania się 
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– W przypadku odwołania turnieju ze względu na warunki atmosferyczne, organizator wskazuje nowy termin turnieju.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.
 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE DO PRZELEWU:

KLUB SPORTOWY WYTWÓRNIA SPORTU
Bank Nowy BFG S.A
Nr konta: 66 8642 1126 2012 1130 1264 0001

Tytuł przelewu: IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA, Talenty Lexusa

Kwota:
30 zł – test sprawnościowy
100 zł – turniej kat. czerwona i pomarańczowa

KONTAKT:

Maciej Kwiatek – 605 170 024, kwiatek.maciej92@gmail.com
Patryk Majewski – 791 861 671, szkola.tenisa.pm@gmail.com

PARTNERZY: