Lexus Rzeszów Debel CUP

Termin: 08-09.06.2024
Miejsce: Rzeszów – RTT, ul. Niedzielskiego 1
Nawierzchnia: mączka
Ilość kortów: 3
Oświetlenie: TAK

REGULAMIN LEXUS Rzeszów Debel CUP

LEXUS Rzeszów Debel CUP, to wyjątkowy turniej deblowy w 4 kategoriach

  • OPEN Kobiety
  • OPEN Mężczyźni
  • +90 Mężczyźni (suma wieku pary)
  • +120 Mężczyźni (sumie wieku pary)
System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewiduje się:
> GRUPA: mniej niż 6 zgłoszonych par
2 sety od 2:2 (w przypadku 1:1, super tie-break do 10pkt.)
> DRABINKA: 6 zgłoszonych par lub więcej
2 sety od 0:0 (w przypadku 1:1, super tie-break do 10pkt.)
Piątek (7.06)
do godz. 10:00 wysłanie planu gier na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym 
Sobota (8.06)
9:00 – rozpoczęcie gier kategorii Mężczyzn 
Niedziela (9.06)
9:00 – rozpoczęcie gier kategorii Mężczyzn i Kobiet 
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie pary poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
znajdujący się poniżej oraz dokonanie opłaty. Zgłoszenia dokonuje jedna osoba dla dwóch zawodników z pary. 

150 zł od pary

– Udział w turnieju
– Catering 
– Nagrody
 
1 miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa
2 miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa
3 miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Organizator:

Klub Sportowy WYTWÓRNIA SPORTU
Ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

– Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:

> w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
> w celu dowodowym, archiwalnym
> aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 
> aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe
> aby promować własne imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
> w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 – Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych. 
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
– Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
–  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

– Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż : 
– Zapoznał się i akceptuje Regulamin turnieju.
– Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych.
– Bierze udział na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  
– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udział w turnieju oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział na własną odpowiedzialność. 
– Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
– Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
– Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 Uczestnik zobowiązuje się do:
– Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
– Kulturalnego zachowywania się 
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
– W przypadku odwołania turnieju ze względu na warunki atmosferyczne, organizator wskazuje nowy termin turnieju.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.
 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

I zawodnik z pary
I zawodnik z pary
I zawodnik z pary
I zawodnik z pary
II zawodnik z pary
II zawodnik z pary
II zawodnik z pary
II zawodnik z pary

DANE DO PRZELEWU:

KLUB SPORTOWY WYTWÓRNIA SPORTU
Bank Nowy BFG S.A
Nr konta: 66 8642 1126 2012 1130 1264 0001

Tytuł przelewu: Lexus Rzeszów Debel CUP, Imię i nazwisko I zawodnika z pary oraz Imię i Nazwisko II zawodnika z pary  

Kwota:

150 zł od pary

KONTAKT:

Maciej Kwiatek – 605 170 024, kwiatek.maciej92@gmail.com
Patryk Majewski – 791 861 671, szkola.tenisa.pm@gmail.com

PARTNERZY: