DZIECI

Oferujemy treningi dla dzieci i młodzieży, gdzie rozwijamy koordynację, ogólną sprawność dziecka. Zapoznajemy ze sprzętem oraz doskonalimy podstawowe uderzenia. Dzieci, których umiejętności są odpowiednie, startują w turniejach zarówno lokalnych, jak i w innych miastach. 

Harmonogram treningów grupowych w miesiącach od 13 MAJA do 29 WRZEŚNIA, na kortach RTT przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie:

  • 1 TURNUS: 13.05 – 28.06.2024
  • 2 TURNUS: 22.07 – 29.09.2024

Grupa KIDS A (dzieci do 10 roku życia)

Wtorki 16:00 – 17:00
Piątki 16:00 – 17:00

– Max. 6 osób w grupie
– Trening z wykorzystaniem piłek koloru czerwonego (rodzaj twardości piłki – 1/4)
– Doskonalenie podstawowych uderzeń (forhend, backhand, volley, smecz, serwis)
– Nauka prawidłowego poruszania się po korcie
– Ćwiczenia ogólnorozwojowe
– Udział w turniejach

Grupa KIDS B (dzieci do 10 roku życia)

Wtorki 16:00 – 17:00
Piątki 16:00 – 17:00

– Max. 6 osób w grupie
– Trening z wykorzystaniem piłek koloru czerwonego (rodzaj twardości piłki – 1/4)
– Nauka podstawowych uderzeń (forhend, backhand, volley, smecz, serwis).
– Nauka prawidłowego poruszania się po korcie
– Ćwiczenia ogólnorozwojowe
– Wprowadzanie rywalizacji

 

Grupa JUNIOR A (dzieci powyżej 10 roku życia)

Czwartki 16:00 – 17:00
Piątki 19:00 – 20:00

– Max. 6 osób w grupie
– Trening z wykorzystaniem piłek koloru pomarańczowego (rodzaj twardości piłki – 2/4)
– Doskonalenie podstawowych uderzeń (forhend, backhand, volley, smecz, serwis)
– Doskonalenie prawidłowego poruszania się po korcie
– Ćwiczenia ogólnorozwojowe
– Udział w turniejach

Grupa JUNIOR B (dzieci powyżej 10 roku życia)

Czwartki 16:00 – 17:00
Piątki 17:00 – 18:00

– Max. 6 osób w grupie
– Trening z wykorzystaniem piłek koloru pomarańczowego (rodzaj twardości piłki – 2/4)
– Nauka podstawowych uderzeń (forhend, backhand, volley, smecz, serwis)
– Nauka prawidłowego poruszania się po korcie
– Ćwiczenia ogólnorozwojowe
– Wprowadzanie rywalizacji

Opłaty

Składka członkowska w okresach:

1 TURNUS: 13.05 – 28.06.2024

7 treningów (1x w tygodniu) – 420 zł
14 treningów (2x w tygodniu) – 800 zł

2 TURNUS: 22.07 – 29.09.2024

9 treningów (1x w tygodniu) – 540 zł
15 treningów (2x w tygodniu) – 870 zł

*w 2 TURNISUE treningi nie będą odbywać się w dniach: 1.08, 2.08, 13.08, 15.08, 16.08 co zostało uwzględnione w sumie ilości treningów.

Składkę członkowską należy wnieść przed terminem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku braku wpłaty przed terminem rozpoczęcia TURNUSU lub rozpoczęcie treningów w trakcie TURNUSU, obowiązują następujące składki członkowskie za treningi:

  • 1h/1os.: 100 zł
  • 1h/2os.: 80 zł/os.
  • 1h/3-6os.: 70 zł/os.

Klub pokrywa koszty wynajmu kortów, zakupu piłek i innego niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia treningów – w miarę możliwości, pozyskując środki ze składek członkowskich, od sponsorów i dotacji.

Dane do przelewu:

WYTWÓRNIA SPORTU – WOJCIECH KWIATEK
PKO Bank Polski
16 1020 4405 0000 2402 0612 8245
Tytuł: Imię i nazwisko uczestnika 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

1. Regulamin ma na celu określenie zasad obowiązujących na treningach organizowanych przez Klub Sportowy Wytwórnię Sportu.
2. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych.

3. Zajęcia trwają 1 godzinę/60 minut (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonym
treningu) w ustalonych godzinach.  Zajęcia nie są przedłużane jeśli rozpoczęły się z opóźnieniem z winy Uczestnika lub przyczyn niezależnych od Prowadzącego.
4. Organizator zapewnia obiekt oraz piłki tenisowe. W razie dostępności organizator zapewni rakiety tenisowe dla Uczestników zajęć, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia go o takiej potrzebie.
5. W przypadku zniszczenia mienia oraz utraty lub zniszczenia sprzętu organizatora udostępnionego Uczestnikowi, Opiekunowie zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności finansowej. 
6. Opiekunowie uczestników nie mogą ingerować w zajęcia ani być obecni na zajęciach bez uprzedniej zgody odpowiedniego przedstawiciela Klubu Sportowego Wytwórnia Sportu. Podczas zajęć Opiekunowie mogą obserwować zajęcia wyłącznie z wyznaczonych dla nich miejsc, pod warunkiem, że na obiekcie takie miejsce jest wydzielone.
7. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z płaską podeszwą.

8. Warunkiem zapisania uczestnika na zajęcia w ramach treningów prowadzonych przez Klub Sportowy Wytwórnię Sportu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
9. Niepełnoletni Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody rodzica
(prawnego opiekuna) na udział w zajęciach.
10. W czasie zajęć uczestników obowiązuje całkowity zakaz:
-samowolnego opuszczania zajęć,
-niestosowania się do poleceń i wskazówek trenerów lub innych przedstawicieli Klubu Sportowego Wytwórnia Sportu.
11. Uczestnicy zajęć, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich, Opiekun wyraża dobrowolną zgodę na zamieszczenie przez
organizatora w serwisach internetowych lub w innych materiałach promocyjnych – zdjęć/video z ich udziałem, wykonanych na
zajęciach, eventach lub obozach organizowanych przez organizatora. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie zdjęć z ich wizerunkiem (lub ich dzieci) na stronach internetowych szkoły, proszone są o podanie tej informacji drogą mailową
na kontakt@wytworniasportu.pl.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika powstały podczas treningu.

13. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, składka członkowska nie jest zwracana. Dopuszcza się jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy (w miarę możliwości) w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
14.  W przypadku gdy zaplanowane zajęcia nie odbywają się, z powodu złych warunków atmosferycznych (np. deszcz w
przypadku zajęć na powietrzu)  uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie, składka członkowska nie zmniejsza się. W miarę możliwości dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w innym terminie ustalonym przez organizatora.